The ESN network consists at this moment out of 39 countries and 527 local sections.

ESN > GREECE
ESN ATEITH Thessaloniki
ESN AUA Athens Athens
ESN AUTH Thessaloniki
ESN Athens AUEB Athens
ESN DUTH Komotini
ESN Ioannina Ioannina
ESN KAPA Athens Athens
ESN Larissa Larissa
ESN NTUA Athens Athens
ESN Panteion Athens
ESN West Attica Athens
ESN TEI of Crete Heraklion
ESN TEI of Western Macedonia Kastoria
ESN TUC Chania
ESN Teiste Lamia
ESN UOC Heraklion
ESN UOM Thessaloniki Thessaloniki
ESN UOPA Patras
ESN UniPi Piraeus
ESN Aegean Samos
ESN HARO Athens