The ESN network consists at this moment out of 44 countries and 559 local sections.

ESN > GREECE
ESN Athens AUEB Athens
ESN Ioannina Ioannina
ESN KAPA Athens Athens
ESN West Attica Athens
ESN UOM Thessaloniki Thessaloniki
ESN NTUA Athens Athens
ESN AUTH Thessaloniki
ESN Hellenic Mediterranean University Heraklion
ESN AUA Athens Athens
ESN Panteion Athens
ESN UOC Rethymnon
ESN Western Macedonia Kozani
ESN IHU Thessaloniki
ESN UOPA Patras
ESN DUTH Komotini
ESN UniPi Piraeus
ESN TUC Chania
ESN HARO Athens
ESN UTH Volos